جایگاه رسانه در منظومه اقتصاد مقاومتی

سه‌گانۀ بنگاه اقتصادی،‌ کرسی‌های قدرت سیاسی و رسانه‌های مدرن (نمایندۀ نظام فرهنگی) امپراطوری تمدن غرب را به‌وجود آوردند و نخ اتصال این سه به همدیگر چیزی نیست جز تبلیغات بازرگانی. تبلیغات افزون‌بر تأمین هزینه‌های رسانه‌ها و چرخاندن چرخ مصرف که اصلی‌ترین محرکۀ اقتصاد سرمایه‌داری است.

این مطلب در بخش مربوط به
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.