شمارۀ بیست‌وششم ماهنامۀ پدافند اقتصادی

شمارۀ بیست‌وششم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در دی ۱۳۹۵ منتشر شد.

این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.