شمارۀ بیست‌وپنجم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/9/1 | تعداد بازدید: 488

شمارۀ بیست‌وپنجم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در آذر ۱۳۹۵ منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.