شمارۀ بیست‌وچهارم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/8/1 | تعداد بازدید: 471

شمارۀ بیست‌وچهارم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در آبان منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.