شمارۀ بیست‌وسوم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/7/1 | تعداد بازدید: 452

شمارۀ بیست‌وسوم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در مهر منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.