شمارۀ بیست‌ودوم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/6/1 | تعداد بازدید: 473

شمارۀ بیست‌ودوم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در شهریور منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.