اقتصاد دانش بنیان: مؤلفه‌ها و راهکارهای دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد

با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانیم در کمترین فاصلهٔ زمانی به مرزهای تکنولوژی دست پیدا کنیم، به مرزهای رشد اقتصادی برسیم و خودمان شکاف خودمان با کشورهایی که پیشرفته به حساب می‌آیند بتوانیم به سرعت کاهش بدهیم.


این مطلب در بخش مربوط به
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.