تجربه اقتصاد مقاومتی در اقتصادهای غربی

پذیرفتن مطلق و بدون چون و چرای نظریه‌های تجارت مبتنی بر مزیت نسبی و عمل کردن تمام و کمال به این نظریات و اعتماد به آن‌ها یک روش ساده انگارانه است. این نظریات توسط بشر و بویژه دانشمندان غربی طراحی شده است و نادیده گرفتن منافع کشورهایی که سابقه سیاهی در استعمار کشورها داشته‌اند عاقلانه به نظر نمیرسد.


این مطلب در بخش مربوط به
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.