اقتصاد مردم‌محور

یکی از اصول اقتصادی مقاومتی، مردم‌محورکردن فعالیت‌های اقتصادی برای افزایش استحکام اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن است. در این پرونده به بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مردم‌محور می‌پردازیم.

این مطلب در بخش مربوط به
پرونده‌ها
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.