شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ پدافند اقتصادی

شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد.

این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.