شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/5/1 | تعداد بازدید: 489

شمارۀ بیست‌ویکم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.