شمارۀ بیستم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/4/1 | تعداد بازدید: 451

شمارۀ بیستم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در تیر ۱۳۹۵ منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.