شمارۀ نوزدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/3/1 | تعداد بازدید: 495

شمارۀ نوزدهم ماهنامۀ تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در خرداد منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.