شمارۀ هجدهم ماهنامه پدافند اقتصادی

شمارۀ هجدهم ماهنامه تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در اردیبهشت ۱۳۹۵ منتشر شد.

این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.