برندگان و بازندگان توصیه‌های سیاستی سازمان‌های بین‌المللی

کشورهای ثروتمند امروزی، در گذشته ضمن اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی، از همان سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای استفاده می‌کردند که اقتصاد ارتودوکسی کنونی همۀ آن سیاست‌ها را لعن و نفرین و معاهدات چندجانبه نظیر توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی، آن‌ها را شدیداً محدود می‌کند.


این مطلب در بخش مربوط به
رصدخانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.