هندسه عزت، حکمت و مصلحت در اقتصاد مقاومتی (بخش دوم)

هندسه عزت، حکمت و مصلحت از مهمترین اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و این هندسه اشاره به مصلحت اندیشی برای جامعه، تدبیر و اندیشه راهبردی و نیز اقتدار همه جانبه دارد.


این مطلب در بخش مربوط به
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.