چرایی اقتصاد مردمی


امین شاه بابای آشتیانی | کارشناسی ارشد اقتصاد | 1396/2/17 | تعداد بازدید: 501

اتکا به نفت اقتصاد ایران را به اقتصادی مبدل گردانیده که تنها بر یک پایه استوار است و این امر در هر اقتصادی وجود داشته باشد آن را به یک اقتصاد آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند که دشمن می‌تواند با اندک فشاری سلامت اقتصادی کشور را تهدید کند. در مسئله تحریم‌ها نیز دشمن از همین نفتی‌بودن اقتصاد ما سوءاستفاده کند.


این مطلب در بخش مربوط به
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.