فسادزایی و فسادزدایی از اقتصاد

تفکیک عوامل و زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی‌قانونی بروز فساد اقتصادی کار چندان دقیقی نیست، پیوستگی بسیار زیاد عوامل باهم نشان‌دهندۀ این واقعیت است که وقوع فساد اقتصادی تنها ظاهر قضیه است و در پس پردۀ آن عوامل مختلفی قرار دارند که معمولاً به‌جای پرداختن به آن، به سطح و ظاهر فساد توجه می شود.


این مطلب در بخش مربوط به
اصول و ارکان اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.