آیا اقتصاد مقاومتی در حال مصادره است؟

هر آموزه اقتصاد مقاومتی باید با پیش‌فرض ثبات یا عدم ثبات سیاسی محک زده شود و تنها در این صورت است که می‌توان مفسران اقتصاد مقاومتی را از یکدیگر شناخت. نکته شایان توجه در این سال‌ها، تلاشی است که کم‌وبیش برای مصادره اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد.

این مطلب در بخش مربوط به
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.