شمارۀ هفدهم ماهنامۀ پدافند اقتصادی


1395/1/1 | تعداد بازدید: 451

شمارۀ هفدهم ماهنامه تحلیلی‌ترویجی‌گفتمانی پدافند اقتصادی در فروردین ۱۳۹۵ منتشر شد.


این مطلب در بخش مربوط به
ماهنامۀ پدافند اقتصادی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.