نفوذ اقتصادی

یکی از تاکتیک‌های دشمن در جنگ اقتصادی، استفاده از شگردهای مختلف نفوذ در سطوح و حوزه‌های مختلف است. در این پرونده به بررسی برخی از ابعاد این مسئله می‌پردازیم.

این مطلب در بخش مربوط به
پرونده‌ها
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.