آسیب‌ها و تهدیدهای قراردادهای نفت‌وگاز

قراردادهای جدید نفت و گاز که تحت عنوان IPC مطرح شده‌اند، بحث و جدل‌های فراوانی را در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. در این پرونده به بررسی قراردادهای جدید و همچنین آسیب‌شناسی قراردادهای سابق می‌پردازیم.

این مطلب در بخش مربوط به
پرونده‌ها
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.