جشنوارۀ مردمی فراخوان آثار رسانه‌ای جنگ اقتصادی
برای بارگزاری آثار خود از فرم زیر استفاده کنید.
نام و نام‌خانوادگی
شماره‌ تماس
پیوست فایل