تحریم های ایران (بخش اول)


مهدی رعایایی | کارشناس ارشد اقتصاد | 1398/1/29 | تعداد بازدید: 167

مرکز تحقیقات کنگره آمریکا (CRS) به طور متناوب گزارش‌هایی با عنوان«تحریم‌های ایران» منتشر می‌کند. با توجه به اهمیت این گزارش، قصد داریم تا برخی مفاد این گزارش را تا حدودی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. با توجه به حجم مطالب این گزارش، برخی نکات آن به صورت مختصر در چند بخش تقدیم می‌گردد.


این مطلب در بخش مربوط به
رصدخانه
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.