منشور شبکۀ علمی قصد


1396/4/23 | تعداد بازدید: 1899

نظر به چالش‌ها و انتظارات پیش رو و نیز با توجه به فرصت‌ها و محدودیت‌های فعلی، به نظر می‌رسد تشکیل «شبکۀ علمی جهادگران اقتصاد مقاومتی» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که قطعاً خود نیازمند راهبری و مدیریت عالمانه است.

این مطلب در بخش مربوط به
شبکۀ جامع قصد
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.